Handelsbetingelser 

1. Tilbud

Dot Media’s tilbud er gældende i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet.

2. Aftaleindgåelse

Aftaler er først gældende, når de foreligger underskrevet.

Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle tilbud som grundlag for ydelsen. Oplysninger, som
Dot Media har fremsat i brochurer, prislister, annoncer, tilbud, på internettet eller mundtligt, er således uden relevans for bedømmelsen af ydelsen. Ændringer i det individuelle tilbud skal accepteres skriftligt af Dot Media. Afgivelse af ordre eller modtagelse af ydelse er ensbetydende med accept af disse betingelser.

Har Dot Media påbegyndt arbejdet af en ydelse til Kunden, anses en aftale for indgået mellem Parterne, uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag. Parternes retsstilling reguleres i så fald af vilkårene i nærværende betingelser. Kunden er dog alene forpligtet til at betale for Dot Media’s ydelser, såfremt Kunden var bekendt med eller burde have indset, at Dot Media havde påbegyndt arbejdet på ydelserne, eller såfremt Kunden senere accepterer at modtage ydelserne.

Ønsker en af Parterne at ændre en aftale, og kan Parterne opnå enighed om vilkårene herfor, indgår Parterne et tillæg til aftalen. Et tillæg til en aftale er først bindende for Dot Media, når det er bekræftet skriftligt af Dot Media og kunden, og alene for så vidt angår de vilkår, der bekræftes skriftligt af Dotmedia, jf.

3. Ydelsernes omfang

De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i aftalen. Aftalen udgør en udtømmende oplistning af de ydelser, der skal leveres.

Såfremt Kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, der skal leveres under aftalen, er Kunden ansvarlig for, at disse krav er beskrevet i aftalen. I modsat fald skal Dot Media blot levere de aftalte ydelser, i hvilken forbindelse Dot Media er forpligtet til at tilgodese de krav til ydelsernes kvalitet, der følger af punkt 3.

4. Parternes forpligtelser

Det påhviler Parterne hver især loyalt at opfylde de indgåede aftaler og efterleve de heri indeholdte vilkår.
Dot Media er til enhver tid forpligtet til at:

• Yde Kunden det fornødne samarbejde for udførelsen af Kundens opgaver vedrørende indgåede aftaler.

• Udføre de aftalte opgaver i overensstemmelse med god it-skik.

Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for Dot Media’s opfyldelse af indgåede aftaler. Kunden er til enhver tid forpligtet til at:

• Yde Dot Media det fornødne samarbejde, for udførelsen af Dot Media’s opgaver vedrørende indgåede aftaler.

• Sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden Dot Media får adgang til Kundens IT-systemer. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori Dot Media er involveret (Dot Media tager ikke backup af sådanne data, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Parterne).

• Kunden skal have nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på Kundens egne IT-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.

5. Pris og betalingsbetingelser

Priserne i tilbud er med ex. moms, medmindre andet er angivet.

Dot Media er berettiget til at fakturere betalingen for IT-udstyr/-programmel, når levering er sket. Forfaldstiden for betaling er angivet på den enkelte faktura.

Medmindre andet fremgår af aftalen, er Dot Media berettiget til at fakturere Kunden for de udførte ydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug. Dot Media skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de leverede ydelser i form af timesedler eller lignende. Er timepriser ikke angivet i aftalen, er timepriser Kr. 620,- ex. Moms.

Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris taget højde udlæg mv. af den faste pris og skal således godtgøres særskilt. En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, Kunden har forsynet Dot Media med forud for aftalens indgåelse, og såfremt Dot Media efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på Dot Media’s bedømmelse af opgavens omfang, og som Dot Media ikke selv burde have været opmærksom på, kan Dot Media meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til Dot Media, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil Dot Media’s modtagelse af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres Dot Media’s tilgodehavende efter den foreløbigt anvendte tid, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.

Dot Media er berettiget til at fakturere Kunden månedsvis bagud for udførte ydelser. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage.

Ved forsinket betaling er Dot Media berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 2 % pr. måned samt kompensations- og rykkergebyr. Dot Media skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret. Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, og der ikke er sket betaling, forbeholder Dot Media sig retten til i fornødent fald at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til Kunden at hæve aftalen helt eller delvist. Hæver Dot Media aftalen, har Dot Media ret til erstatning.

Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, der belastes Kunden. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten kunne kræve inkassoomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002.

6. Reklamation og ansvar

Såfremt den leverede ydelse er behæftet med fejl eller mangler, hvorved forstås, at det leverede ikke lever op til de aftalte specifikationer, skal Kunden, såfremt Kunden vil påberåbe sig fejlen eller manglen, reklamere i overensstemmelse med nedenstående.

Konsulentydelser

Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for tjenesteydelser, der leveres af Dot Media, og straks at indberette eventuelle mangler til Dot Media. Reklamation skal under alle omstændigheder være Dot Media i hænde senest én måned efter levering.

Det påhviler Dot Media at påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner Dot Media, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan Dot Media i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse eller at tilbageholde vederlaget for den mangelfulde ydelse, hvis denne grundet mangler er ubrugelig for Kunden.

7. Ejendomsforbehold

Ydelser er solgt med  Ejendomsforbehold og er Dot Media’s ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Dot Media på Kundens vegne.

8. Ansvarsbegrænsning

Softwares ydeevne vil variere, afhængigt af Kundens hardwareplatform, softwareinteraktion, konfigurationen af softwaren og andre faktorer, og Dot Media påtager sig derfor intet ansvar herfor. Softwaren er hverken fejltolerant eller fri for fejl, konflikter eller afbrydelser, og Kunden er indforstået med, at der i software kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af softwaren nævneværdigt. Dot Media garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til udsendelse af ny version.

Dot Media’s afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke:

• Fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end Dot Media eller som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion.

• Fejl eller mangler i en underleverandørs produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse.

• Manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i aftaleindgåelsen.

Dot Media er ikke ansvarlig for mangler i produkter/ydelser, som Dot Media ikke selv har produceret.

Dot Media kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt for et samlet beløb på DKK 200.000 for hver enkelt aftale. Dette maksimum, herunder det absolutte maksimum for hver enkelt aftale på DKK 200.000, gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en aftale, der måtte berettige Kunden, herunder Kundens koncernforbundne eller associerede selskaber, til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra Dot Media’s side. Dot Media er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af IT-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

Dot Media har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Dot Media sig intet produktansvar.

9. Tvister

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved Dot Media’s vedtægtsbestemte hjemting.

10. Lovlighed m.m.

Det system, der er omfattet af den nærværende aftale må af Kunden kun benyttes til lovlige formål, og må på ingen måde i deres anvendelse krænke en eventuel tredjemands rettigheder.

Hvis Dot Media af myndighederne bliver gjort opmærksom på, at Kunden udøver ulovlige aktiviteter, vil ydelser i nærværende aftale med omgående virkning blive stoppet. Hvis der foretages undersøgelser efter dansk ret, vil
Dot Media ligeledes være myndighederne behjælpelig.

I tilfælde af ulovlige aktiviteter som beskrevet i nærværende punkt er Kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde Dot Media for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf.

11. Tavshedspligt

Dot Media skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af nærværende aftale.

Dot Media er berettiget til at nævne Kunden som reference, med mindre Kunden skriftligt har meddelt andet.

Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Kunden kan meddele Dot Media, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.